Aigua regenerada

L’aigua procedent de les depuradores, un cop tractada, pot esdevenir un nou recurs hídric destinat a usos que no siguin tan exigents com els de l’aigua potable, com ara la neteja de carrers, els usos industrials o el reg de parcs i jardins. A més, Aigües Sabadell aprofita també d’una manera òptima les aigües freàtiques que representen recursos propis. La utilització integrada d’ambdúes aigües, conegudes amb el nom comú d'aigua no potable, d’una banda preserva les reserves d’aigua potable i, de l’altra, permet disposar d’un recurs independent del convencional.

Aigües Sabadell gestiona els 25 km de xarxa d’aigua regenerada de Sabadell, aportant 119.000 m3 d’aigua cada any. Aquesta aigua es destina al reg de zones enjardinades (Parc Taulí i Parc Catalunya, entre d’altres), a la càrrega de camions cisterna (que s’encarreguen de la neteja dels carrers), com també a usos comercials i industrials de la zona de Sant Pau de Riu-sec.