Aigües Sabadell potencia la igualtat i la conciliació entre els seus treballadors i treballadores amb el Pla d’Igualtat

Aigües Sabadell potencia la igualtat i la conciliació entre els seus treballadors i treballadores amb el Pla d’Igualtat

Aigües Sabadell treballa, des de fa temps, per potenciar la conciliació, la diversitat i la igualtat entre els seus treballadors i treballadores a través del seu Pla d’Igualtat, un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per tal d’aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe (art. 46 LOIEMH) a la companyia d’aigües.

I és que Aigües Sabadell ha assumit el compromís d’establir i desenvolupar polítiques que incloguin la perspectiva de gènere i les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com fomentar i impulsar mesures per aconseguir la igualtat real en el sí de l’organització, establint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones com un principi estratègic de la política corporativa i de recursos humans. Tot això d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Pla d’Igualtat

Els principals objectius del Pla d’Igualtat són potenciar el nivell formatiu de les dones amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’ocupació i el seu desenvolupament professional; promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores i eliminar tota forma de discriminació directa o indirecta, per raó de sexe, que pugui haver a l’empresa i, en particular, les derivades de la maternitat, les càrregues familiars i l’estat civil.

Protocol anti-assetjament

En paral·lel, Aigües Sabadell compta també amb un protocol intern anti-assetjament, que té l’objectiu de prevenir i evitar situacions d’assetjament a la companyia, a través de la informació, tal com defineix el procediment d’actuació davant una denúncia d’assetjament. I és que Aigües Sabadell vol tenir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a tothom. A més, declara que l’assetjament moral, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament sexual, així com qualsevol altra classe d’assetjament o discriminació a la feina, no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància, no seran ignorats i seran sancionats amb contundència.

Written by Comunicació Aigües Sabadell

Equip del departament de Comunicació. Direcció de Desenvolupament Sostenible. Website: https://www.aiguessabadell.cat

0 comments

Leave a comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *