Ajuda a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms

La nostra societat està vivint moments excepcionals i difícils derivats de la situació d’emergència sanitària global. Els efectes de la crisi sanitària es transmeten directament a l’economia, causant importants efectes tant a l’activitat productiva com a la demanda i benestar de la ciutadania.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura, amb l’objectiu de protegir la salut i seguretat de la ciutadania i contenir la progressió de la malaltia.

La implantació d’aquestes mesures està comportant un impacte econòmic significatiu en determinades empreses i sectors de l’economia, particularment, sobre les petites i mitjanes empreses, així com sobre els treballadors autònoms.

Davant circumstàncies com les que ara vivim és quan es posa de manifest la importància d’establir mecanismes que ajudin a fer front a aquesta situació excepcional.

Per això, des d’Aigües Sabadell volem contribuir de forma decidida, donant suport a través d’una iniciativa adreçada a petites i mitjanes empreses i als treballadors autònoms. L’ajuda, de la qual trobareu les bases d’atorgament adjuntes a la present, contempla dues línies d’actuació:

• Per una banda, la congelació de les factures emeses mentre sigui vigent l’estat d’alarma;

• I per una altra, l’establiment d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6 mesos.

Per a l’atorgament de l’ajuda es posarà a disposició dels interessats un servei personalitzat d’atenció que podreu trobar a les bases d’atorgament adjuntes, les quals agrairem les feu extensives als vostres associats.

En la confiança que aquesta iniciativa resulti d’interès per als vostres associats, aprofito per saludar-vos atentament,

Enric Blaso
President
Aigües Sabadell

Joan Cristià
Director General
Aigües Sabadell

Bases d’aplicació de l’ajuda a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms – COVID 19

L’ajuda d’Aigües Sabadell està dirigida a:

• Petites i mitjanes empreses, això és, que ocupin a menys de 50 persones i quin volum de negoci anual no superi els 8 M€; i,

• Treballadors autònoms.

L’ajuda suposa la congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma, iniciat el 14 de març, en ser decretat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i, el seu posterior finançament sense interessos un cop aquest finalitzi, i fins a un període màxim de 6 mesos.

Amb la confirmació de la concessió de l’ajuda per part d’Aigües Sabadell, quedarà garantit el gaudiment del servei d’aigua.

Requisits d’obtenció de l’ajuda

Els destinataris de l’ajuda han de reunir els següents requisits:

a) Han d’acreditar que pertanyen a un dels col·lectius següents: petites i mitjanes empreses i/o treballador autònom; i,

b) El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús comercial/industrial1 pel qual es demana l’ajuda. El contracte amb Aigües Sabadell ha d’estar en vigor i ha de disposar d’ un comptador individual.

Aquesta ajuda s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alarma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre i quan no es doni cap de les següents circumstàncies:

• Hi hagi un canvi de titularitat.

• Hi hagi un canvi d’ús del contracte de subministrament i deixi de ser d’ús comercial/industrial.

Canals per a la concessió de l’ajuda

Per acreditar la pertinença a un dels col·lectius destinataris de l’ajuda 'sha d'enviar un correu electrònic a: ajudapimes@cassa.es .

També posem a disposició un servei d’atenció telefònica exclusiu (laborables, de 8 a 15 h): 680 595 332.

S’informa que Aigües Sabadell durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si així ho considera necessari, es reservarà el dret a demanar informació addicional per verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a PIMES.

Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, només s’entendrà atorgada l’ajuda si Aigües Sabadell en aquest sentit ho notifica expressament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat.

1 A excepció dels treballadors autònoms que compleixin allò establert a l’article 10.7 de l’Ordenança Fiscal de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR).