Depuració

La ciutat de Sabadell té dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), que es troben entre les 10 més grans de Catalunya. Totes dues (Sabadell Riu Ripoll i Sabadell Riu-sec) són gestionades per Aigües Sabadell.

EDAR SANT PAU DE RIU-SEC

La depuradora de Sant Pau de Riu-sec tracta les aigües residuals generades per la conca del riu Sec del municipi de Sabadell i de gairebé tot el municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquestes aigües arriben per gravetat a la planta a través d'una xarxa de col·lectors.

L’EDAR va inaugurar-se el febrer del 1992 i en aquell moment oferia un tractament físc i químic de les aigües amb capacitat per tractar 50.000 m3/dia. L'agost del 1997 va entrar en funcionament la digestió anaeròbia dels fangs i el tractament biològic de l’aigua de la planta amb capacitat per a 33.000 m3/dia, el qual es veu millorat amb la instal·lació d’un sistema de biomembranes, referent en tot el país, i ampliat fins a 35.000 m3/dia a finals de l'any 2008.

El volum actual d’aigua regenerada i d'usos no potables és de 125.000 m3/any.

EDAR RIU RIPOLL

L’EDAR Sabadell Riu Ripoll tracta les aigües residuals generades per la conca del riu Ripoll del municipi de Sabadell.

Aquestes aigües són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors fins a les estacions de bombament de Sant Oleguer, Poblenou i Can Roqueta, on reben un primer tractament per filtrar els sòlids. Posteriorment, l’aigua és impulsada a la depuradora, que es
troba situada al torrent de Can Llobateres, dins el polígon industrial Can Roqueta.

La planta es va inaugurar el mes de març del 2002 i consta d’un tractament primari i d’un tractament biològic de l’aigua per a un cabal de
30.000 m3/dia amb opció de tractament físic i químic. També disposa d’una digestió anaeròbia dels fangs.