Pla d’Igualtat

Aigües Sabadell creu en la igualat, la conciliació i la diversitat i la potencia entre els seus treballadors i treballadores. En aquest sentit, disposa d'un Pla d'Igualtat.

El Pla d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per tal d'aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe (art. 46 LOIEMH).

Aigües Sabadell ha assumit el compromís d'establir i desenvolupar polítiques que incloguin la perspectiva de gènere i les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, així com fomentar i impulsar mesures per aconseguir la igualtat real en el sí de la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de recursos humans. Tot això d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El nostre Pla d'Igualtat va ser aprovat el 22 de desembre de 2014.

Els principals objectius del Pla d'Igualtat són:
- Potenciar el nivell formatiu de les dones amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'ocupació i el seu desenvolupament professional.
- Promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores.
- Eliminar tota forma de discriminació directa o indirecta, per raó de sexe, que pugui haver a l'empresa, en particular, les derivades de la maternitat, les càrregues familiars i l'estat civil.