Canvi de nom

Canvi de titularitat per cessió de contracte de subministrament (canvi de nom)

Amb aquesta acció, el titular del contracte (qui va abonar el cost de l’escomesa en el moment de donar-se d’alta), cedeix al nou titular del dret d’ús de l’habitatge els drets que recull el Reglament del Servei de Subministrament d’Aigua de Sabadell. L’import d’aquest tràmit, així com tota la resta, està recollit a la tarifa de l’aigua de la ciutat. Per poder fer aquesta gestió, cal estar al corrent de pagament.

Per poder fer el canvi de nom, cal:
- Autorització del titular de l’escomesa
- Que la pòlissa estigui al corrent de pagament
- Justificació del dret d’ús de l’habitatge o local
- Lectura actual del comptador

La subrogació és un tràmit gratuït que consisteix en actualitzar el nom del contracte en produir-se la defunció del titular del contracte de subministrament i és a favor de la persona que el succeeix legalment. El termini per fer-ho és de 4 mesos comptats des del dia de la defunció o, en el seu cas, de l’acceptació de l’herència.