Aigua de l’aixeta, aigua de qualitat

L’aigua que distribueix Aigües Sabadell supera favorablement els criteris sanitaris establerts per les autoritats sanitàries competents com l’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea, segons allò establert en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
L’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l’aigua potable com aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida, sense risc per a la seva salut. Per això, l’aigua potable és el recurs més vigilat del món. Quan arriba a les llars és d’absoluta confiança, ja que ha superat rigorosament tots els controls que marquen les autoritats sanitàries.

Vols conèixer la composició de la teva aigua? Consulta els resultats de les analítiques de l'aigua al teu districte de Sabadell

Es pot beure aigua de l'aixeta? Ús apropiat de l'aigua

Sens dubte. L’aigua de l’aixeta és potable, és a dir, és aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la salut.

ÚS APROPIAT DE L'AIGUA

En relació al consum de l’aigua subministrada hi ha la possibilitat que algunes manipulacions inapropiades no intencionades per part de l’usuari puguin provocar un risc sanitari indesitjat, especialment quan el destí de l’aigua sigui per a ús alimentari o de boca. En aquest sentit assenyalem a continuació una relació de les principals irregularitats que es poden preveure:

- Que un usuari/consumidor disposi d’instal·lacions interiors de tractament i/o emmagatzematge sense que aquestes es trobin en condicions sanitàriament correctes, bé perquè no es realitzin les tasques de manteniment i neteja de la seva propietat o perquè es tracti d’instal·lacions o aparells no homologats o inadequats. Per exemple: dipòsits interiors, cisternes, aljubs, descalcificadores, equips de tractament per membranes, filtres de sorra o carbó actiu, etc.

- Que el material de les instal·lacions interiors pugui provocar una afectació a l’aigua subministrada, ja sigui perquè es produeixin concentracions de substàncies nocives o es modifiquin les característiques organolèptiques o de salubritat de l’aigua.

- Que un usuari/consumidor afegeixi, per a la desinfecció, lleixius o altres substàncies que no compleixin la legislació vigent per a aquests propòsits.

- Que un usuari/consumidor utilitzi immediatament l’aigua de consum després d’absentar-se per un període superior a cinc dies del domicili sense que s’hagi produït la necessària renovació de l’aigua continguda als circuits interiors de la instal·lació.

- Que un usuari/consumidor utilitzi dispositius domèstics (atuells, garrafes, ampolles, gerres, etc.) per a l’emmagatzemament i posterior consum de l’aigua sense les degudes precaucions higièniques o per un temps excessiu (no més de 48 hores).