SIGEA

La unificació de la informació en una solució integrada, el SIGEA, millora clarament la gestió del servei d'aigües, tot reduint duplicitat de tasques, facilitant un coneixement exhaustiu de la xarxa i del seu comportament, i agilitzant la presa de decisions. Aquest és el software de desenvolupament pròpi que utilitza Aigües Sabadell per gestionar intel·ligentment el servei municipal d'aigües de Sabadell.

La modelització de diversos escenaris permet millorar la planificació d'actuacions futures, prèviament a la seva execució, garantint un ús sostenible del recurs existent.

GESTIÓ INTEGRADA DEL SERVEI

El SIGEA integra els quatre mòduls bàsics que conformen la gestió del servei d'aigües i que permeten, tant a operadors com als usuaris, conèixer les condicions i tot tipus d'informació relacionada amb el seu subministrament:
- Sistema d'Informació Geogràfica: digitalització de les xarxes amb informació alfanumèrica
- Clients: base de dades de consums i dades dels clients
- Telecontrol: control a distància d'instal·lacions amb gestió d'alarmes i tractament de dades
- Modelització matemàtica: simulació teòrica del comportament de la xarxa mitjançant la interació d'equacions fins que convergeixin en la solució idònia

La integració d'aquestes aplicacions proporciona informació constant i verídica del comportament de la xarxa d'aigua potable en un entorn urbà, on la major part del consum correspon a usuaris domèstics, comercials o industrials que demanden solucions ràpides i eficients a un servei de primera necessitat com és el subministrament d'aigua potable.

AVANTATGES I MILLORES

D'entre les principals millores derivades d'aquesta integració destaquem:
- Mitjançant sms al telèfon mòbil, avís de talls de subministrament per avaries; coneixement en temps real de la pressió en la seva escomesa; visualització, via internet, de la informació de qualsevol dada que se sol·liciti (consums, materials i diàmetre de la seva instal·lació...), i avís de possibles fuites internes mitjançant la monitorització del comptador domiciliari i la detecció de cabals nocturns inusuals.
- Protocol·litzar les actuacions a la xarxa en cas d'avaria i emergències d'incendis, entre d'altres, simulant situacions reals i minimitzant les afectacions al servei.
- Obtenció de temàtics en funció de qualsevol paràmetre disponible a les diverses bases de dades de la xarxa: incidències, edat de comptadors, altes per districtes, impagats per sectors...
- Optimització del rendiment de les xarxes: el sistema gestiona la caracterització de les corbes de consum i això permet deduir anomalies i cercar fuites abans de que aquestes aflorin a la superfície.