Dades significatives

Datos significativos

Algunes de les nostres dades més significatives

 

Atenció a les persones (any 2022)

Atenció telefònica 84.550 atencions
Atenció presencial 5.267 atencions
Atenció via Twitter 773 mencions i 76 converses mantingudes
Gestions on-line 5.074 tràmits

Servei d'aigua potable (any 2022)

Rendiment de la xarxa d'aigua potable 79,71%
Km de xarxa d'aigua potable (Sabadell) 591,6 km
Controls de qualitat de l'aigua potable 7.804 analítiques i controls
Avaries totals a la xarxa d'aigua potable 458

Depuració i sanejament (any  2022)

Aigua tractada (EDAR Riu Sec + Riu Ripoll) 14.193.620 m3
Fangs (EDAR Riu Sec + Riu Ripoll) 13.311 Tn

Aigua regenerada (any 2022)

Contractes totals aigua regenerada 39% públics + 61% privats
Punts de subministrament d'aigua regenerada a la ciutat 63 punts
Volum d'aigua subministrada (procedència d'EDAR) 26.864 m3
Volum d'aigua subministrada (procedència mines i pous) 95.281 m3