Dades significatives

Datos significativos

Algunes de les nostres dades més significatives

 

Atenció a les persones (any 2019)

Atenció telefònica 90.860 atencions
Atenció presencial 20.302 atencions
Atenció via Twitter 570 mencions i 110 converses mantingudes
Gestions on-line 15.234 tràmits

Servei d'aigua potable (any 2019)

Rendiment de la xarxa d'aigua potable 82,01%
Km de xarxa d'aigua potable (Sabadell) 590 km
Controls de qualitat de l'aigua potable 5.823 analítiques i controls
Avaries totals a la xarxa d'aigua potable 526

Depuració i sanejament (any  2019)

Aigua tractada (EDAR Riu Sec + Riu Ripoll) 13.782.216 m3
Fangs (EDAR Riu Sec + Riu Ripoll) 14.531 Tn

Aigua regenerada (any 2019)

Clients totals aigua regenerada 27 clients
Punts de subministrament d'aigua regenerada a la ciutat 58 puntos
Volum d'aigua subministrada (procedència d'EDAR) 32.178 m3
Volum d'aigua subministrada (procedència mines i pous) 64.202 m3