Presentació

Presentació Aigües Sabadell

 

Amb 70 anys d'experiència al sector de l'aigua i del medi ambient, Aigües Sabadell gestiona el servei d'aigües de Sabadell i Bellaterra i és la companyia referent en la gestió eficient i sostenible dels recursos i del servei municipal d'aigües. Situada a Sabadell, disposa d'un equip professional expert i multidisciplinar, amb un fort arrelament a la ciutat i compromès amb la qualitat de servei.

Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (Aigües Sabadell) és una empresa mixta: el 20,31% del seu accionariat pertany a l'Ajuntament de Sabadell i, la resta, a accionistes privats. Destaca Agbar, referent internacional en la gestió de serveis del cicle urbà de l'aigua, que participa en un 78,93% de la companyia local.

El compromís amb la qualitat de servei i el medi ambient és una prioritat per a Aigües Sabadell, que conjuga experiència i coneixements i una avançada tecnologia per aportar una visió integral de servei amb les solucions més adequades i eficients per a la ciutat de Sabadell i l'Entitat Municipal descentralitzada (EMD) de Bellaterra.

En aquest sentit, Aigües Sabadell disposa d'un sistema integral de gestió segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000 i ISO 22301. Sota el compromís de la direcció general, aquest sistema integrat abasta totes les àrees i departaments de l'empresa.

La responsabilitat social és un tret bàsic de la seva cultura empresarial. La creació de el fons de solidaritat, els programes de proximitat amb la ciutadania, les iniciatives de rendició de comptes o els programes de divulgació mediambiental, com l'EDUCASSA o el Aigua i Món, són un exemple.

La nostra missió
Oferir i garantir a la societat serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua i l’energia que generin un impacte positiu i sostenible sobre el medi ambient i les persones sempre en un marc d’economia circular i de promoció de la seguretat i salut, el desenvolupament professional igualitari de les persones treballadores i col·laboradores de la companyia i la creació de valor per a tots els seus grups de relació.

La nostra visió
Consolidar-se com a companyia de referència a nivell europeu en l’àmbit de la col·laboració público-privada en les àrees del medi ambient, la solidaritat, la tecnologia i la salut vinculats al cicle integral de l’aigua, orientant la nostra activitat a la millora de la qualitat de vida de les persones i de la comunitat a la que prestem servei.

Els nostres valors
CREATIVITAT
Posem la creativitat del nostre equip professional al centre de la nostra forma de treballar, amb l’objectiu d’innovar en totes les àrees de la companyia i oferir a la ciutadania un servei amb els nivells més alts d’exigència i excel·lència, aplicant i superant processos, programes i sistemes de gestió integrats que garanteixin en tot moment els estàndards de qualitat fixats.

ALIANCES
romovem aliances amb persones, entitats i administracions en un entorn de transparència i confiança amb l’objectiu Missió, visió i valors d’aconseguir la màxima satisfacció dels nostres grups de relació. A més, a través d’enquestes, entrevistes, trobades, sessions de treball i altres canals, fomentem l’escolta activa i estudiem les seves necessitats per augmentar l’eficiència en les activitats que desenvolupem. Les aliances també signifiquen oportunitats d’innovació i millora contínua, així com una manera de compartir bilateralment el coneixement.

SOSTENIBILITAT
Som conscients que qui treballa amb recursos naturals té, més que ningú altre, la responsabilitat de respectar l’entorn en què es produeixen i el repte de fer que al final del cicle tornin a la natura en les millors condicions. Aquest compromís pren forma en la nostra estratègia de desenvolupament sostenible que promou la protecció del medi, una societat justa i en igualtat d’oportunitats, i la creació de valor en les comunitats on som presents.

SENSIBILITAT
Una companyia propera i sensible amb les realitats dels territoris on hi és present, compromesa amb la justícia social, que promou ajudes per a les persones en risc d’exclusió en coordinació amb les administracions públiques i que fomenta la participació activa en les manifestacions culturals pròpies del nostre àmbit d’actuació.

ADAPTABILITAT
Al llarg dels 70 anys d’existència, a Aigües Sabadell hem dirigit els nostres esforços a desenvolupar tecnologia d’última generació. Seguim apostant per la millora contínua, la innovació i la digitalització aplicada al cicle integral de l’aigua per transformar els nostres processos i serveis i fer-los més eficients.