Innovació

Innovació

Projecte IMAQUA

El projecte IMAQUA , el què participa Aigües Sabadell, desenvolupa eines de monitorització i supervisió que permetin una gestió integral de l’aigua des de la captació́ fins al punt de consum, assegurant-ne la qualitat i minimitzant-ne les pèrdues durant la seva distribució.

Les eines desenvolupades s’integraran en una plataforma ICT composta per un sistema capaç̧ d’incrementar la interoperabilitat i gestionar el coneixement de la infraestructura de l’aigua, eines de monitorització i control de contaminants offline i online (mostrejadors, sensors, sistemes ciberfísics), eines de supervisió de xarxes i suport a la presa de decisions per tal de millorar l’eficiència de les actuals estratègies de gestió i planificació i eines de visualització i simulació que facilitin als gestors de l’aigua l’accés a la informació integral de tota la infraestructura.

La plataforma IMAQUA serà testejada dins de les xarxes d’abastiment i distribució de Sabadell i Barcelona com a demostració de la tecnologia, tant per la gestió de la distribució com per la planificació dels recursos necessaris per la seva distribució.

La solució IMAQUA permetrà reduir el període de determinació de contaminants en l’aigua i la identificació de tots el contaminants i productes de degradació presents en cadascuna de les zones, així com homogeneïtzar, comprendre i gestionar les dades dels diferents sistemes i sensors de la infraestructura de l’aigua.

Gràcies a IMAQUA es podrà millorar la qualitat de l’aigua a la xarxa de distribució mitjançant la supervisió de paràmetres de control, optimitzar el temps real de l’abastiment i la distribució d’aigua, gestionar globalment les decisions i la informació per utilitzar eficientment els recursos i garantir la salut i benestar de les persones i el medi ambient i assegurar el compliment del marc regulador i legislatiu referent amb la qualitat i la gestió dels recursos de l’aigua, tant a nivell regional, local, com Europeu.

IMAQUA és un projecte de la Comunitat RIS3CAT de l’Aigua, coordinat per Eurecat amb la participació d’onze socis: CASSA, Proveïments d’Aigua, la Universitat de Girona, BGEO, Aigües de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat Rovira i Virgili, S::can i ADASA Sistemes. Aquest projecte, amb codi COMRDI16-1-0063, està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


Projecte SINCRO

Aquest projecte, designat amb el codi RTC2019-007060-2, està finançat pel Ministeri d’Economia Indústria i Competitivitat amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

El SINCRO és un projecte d’innovació que ha rebut la subvenció d’I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación que impulsa el consorci integrat per l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), Aigües Sabadell, l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Adiquímica i Sensing Solutions.

El SINCRO té com a objectiu desenvolupar un sensor òptic de mesura de biofilm a les canonades de distribució d’aigua. El mesurament òptic resulta molt menys invasiu i més efectiu que d’altres mètodes existents per controlar, encara més, la qualitat organolèptica i sanitària de l’aigua.

Aquest projecte compta amb un predecessor, l’OPLITE, impulsat per durant els anys 2016 al 2019 per Aigües Sabadell, l’UAB, l’Institut de Microelectrònica de Barcelona i EMATSA que també va rebre una subvenció estatal i es va centrar en la investigació i desenvolupaments dels sensors. Ara, amb el SINCRO, es realitzaran les proves dels prototips i s’han incorporat al procés dos socis tecnològics, Sensing Solutions i Adiquímica, que tenen com a missió perfeccionar-los i convertir-los en solucions de mercat.

Aquesta col·laboració que suma un pressupost de 712.715,30€, s’emmarca en un projecte d’investigació subvencionat pel MINECO (Ministerio de Ciencia e Innovación) sota la campanya RETOS Colaboración 2019 per promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i investigació de qualitat. Ematsa du a terme la coordinació Administrativa del projecte i el CNMA (l’Institut de Microelectrònica de Barcelona) la coordinació tècnica. La previsió de finalització del projecte és al novembre de 2023.

Aquest projecte, designat amb el codi RTC2019-007060-2, es pot dur a terme gràcies al finançament del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.


Projecte REGiREU

El projecte Regireu, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016 i  el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, té com a objectiu principal desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reutilització. El projecte REGiREU ha de permetre generar nou coneixement necessari per desenvolupar tecnologia que aporti avantatges competitius respecte la tecnologia actual i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració d’aigua residual.

EEl projecte REGiREU, amb codi COMRDI16-1-0062, està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Més informació: http://www.comunitataigua.cat


Projecte BIOREFINT

Aigües Sabadell lidera un consorci d'investigació, en col·laboració amb el Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ceràmiques Pierola i Casa Santiveri, que té l’objectiu d’estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del cultiu de micro algues en reactors. Amb aquests cultius es vol captar el CO2 de les emissions de combustió i valoritzar les micro algues obtingudes utilitzant-les en diferents camps d’aplicació com la indústria alimentària o cosmètica, o bé per augmentar la producció de biogàs en els processos de digestió anaeròbia de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals.

El projecte es va iniciar l'any 2012 amb assaigs de producció a escala de laboratori i, en fases posteriors, s’aniran construint reactors a major escala fins instal•lar dues plantes pilot de cultiu de micro algues, una a les instal•lacions de Ceràmiques Pierola -per estudiar les possibilitats de valorització del producte obtingut- i l’altra a l’EDAR de Sabadell Riu Sec, per millorar la generació de biogàs que es podrà utilitzar en la producció d’energia elèctrica.

Aquest projecte, designat amb el codi IPT-2012-0249-310000, es pot dur a terme gràcies al finançament del Ministerio de Ciencia e Innovación.

L’any 2015 va finalitzar el projecte BIOREFINT, aconseguint dur a terme totes les fases d’estudi previstes. Encara que una de les conclusions obtingudes ha estat que en les condicions actuals de preu de l’energia i de les micro algues alimentàries, no es pot assolir un equilibri econòmic suficientment sòlid amb l’explotació dels reactors de cultiu, també ha permès conèixer més profundament els mecanismes de producció d’aquest tipus de cultiu i ha donat lloc a tres articles que han estat publicats en revistes científiques internacionals.


Projecte OPLITE

 

Aquest projecte, designat amb el codi RTC-2016-5766-2, està finançat pel Ministeri d'Economia Indústria i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

L’OPLITE és un projecte format per un consorci que lidera Aigües Sabadell, en col·laboració amb el Grup de Transductors Químics de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona – Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM) -organisme integrat al CSIC-, el Grup de Microbiologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), amb l’objectiu de treballar en el desenvolupament d’un sensor òptic per a la detecció avançada de la formació de biofilms a les xarxes de distribució d’aigua, ja sigui potable, regenerada o destinada a usos no potables.

El projecte s’ha iniciat el 2016 amb l’estudi dels diferents materials possibles per a la fabricació dels components del sistema òptic. S’han realitzat els assaigs de migració de compostos amb la finalitat de garantir que no s’alliberen a l’aigua elements no desitjats. També se seleccionarà quina és la tecnologia òptica més idònia per a obtenir la màxima informació qualitativa i quantitativa dels processos biològics que poden succeir a les xarxes.

Altres fases del projecte consistiran en la validació experimental de la sonda òptica, tant a nivell de laboratori com en xarxes reals, i en la implementació final del sistema de mesura a les explotacions d’aigua potable i regenerada.

Aigües Sabadell té un paper destacat en el projecte pel gran coneixement que pot aportar en la gestió de xarxes d’aigua potable però, també, molt especialment en la gestió de xarxes d’aigua no potable. Aquesta darrera activitat, impulsada conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, ha esdevingut emblemàtica per a la ciutat, en obtenir-se la primera autorització a Catalunya per al subministrament d’aigua no potable per a descàrregues de WC i reg de jardins privats.

Es preveu que el projecte aconsegueixi assolir els seus objectius, fet que pot suposar un salt molt important en el control de l’estat de qualitat de les xarxes de distribució de cara a poder preveure la seva evolució de manera senzilla i viable econòmicament.

Aquest projecte, designat amb el codi RTC-2016-5766-2, es pot dur a terme gràcies al finançament del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.