Depuració

Publicador de continguts

La depuració de les aigües residuals

 

La ciutat de Sabadell té dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), que es troben entre les 10 més grans de Catalunya. Totes dues (Sabadell Riu Ripoll i Sabadell Riu-sec) són gestionades per Aigües Sabadell.

La depuradora de Sant Pau de Riu Sec tracta les aigües residuals generades per la conca del riu Sec del municipi de Sabadell i de gairebé tot el municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquestes aigües arriben per gravetat a la planta a través d’una xarxa de col·lectors. L’EDAR va inaugurar-se el febrer del 1992 i en aquell moment oferia un tractament físic i químic de les aigües amb capacitat per tractar 50.000 m3/dia. L’agost del 1997 va entrar en funcionament la digestió anaeròbia dels fangs i el tractament biològic de l’aigua de la planta amb capacitat per a 33.000 m3/dia, el qual es veu millorat amb la instal·lació d’un sistema de biomembranes, referent en tot el país, i ampliat fins a 35.000 m3/dia a finals de l’any 2008.

L’EDAR Sabadell Riu Ripoll tracta les aigües residuals generades per la conca del riu Ripoll del municipi de Sabadell. Aquestes aigües són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors fins a les estacions de bombament de Sant Oleguer, Poblenou i Can Roqueta, on reben un primer tractament per filtrar els sòlids. Posteriorment, l’aigua és impulsada a la depuradora, que es troba situada al torrent de Can Llobateres, dins el polígon industrial Can Roqueta. La planta es va inaugurar el mes de març del 2002 i consta d’un tractament primari i d’un tractament biològic de l’aigua per a un cabal de 30.000 m3/dia amb opció de tractament físic i químic. També disposa d’una digestió anaeròbia dels fangs.