Protecció de dades

Protecció de dades

groupid: 9610540, currentGroupId: 9610540

POLÍTICA DE PRIVACITAT  
 

Última actualtizació: abril 2022

De conformitat amb la normativa aplicable de protecció de dades, aquesta Política de privacitat està destinada a ajudar a entendre quines dades recopila COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA i com les tracta.

 

1.- ¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

El responsable és COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA (En endavant, "Aigües Sabadell") amb domicili al carrer Concepció 20, 08202 de Sabadell.

 

2.- ¿Qui és el Delegat de  protecció de dades?

 

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pot vostè contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça postal d'Aigües Sabadell o a l'adreça electrònica lpd@cassa.es

 

3.- Com hem obtingut les seves dades de caràcter personal?

 

Les seves dades de caràcter personal han estat facilitades per Ajuntament on vostè té residència, ja que Aigües Sabadell actua en qualitat de concessionària de dit Ajuntament per a la prestació de servei d'aigua a la localitat on vostè té residència a la qual s'ha de fer arribar el subministrament d'aigua. Així mateix, també tractem les dades personals que les persones interessades ens proporcionen al subscriure el contracte de subministrament d'aigua, així com aquells altres que ens proporcionin durant el temps en què Aigües Sabadell presti el servei de subministrament d'aigua a dits interessats.

 

Així com aquells que vostè ens faciliti a través dels diferents canals que Aigües Sabadell posa a la seva disposició per exemple, els nostres llocs web o aplicacions.

 

Així mateix, quan visita el lloc web d'Aigües Sabadell s'utilitzen diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per identificar el vostre navegador o dispositiu. Aigües Sabadell també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan interacciona amb serveis oferts per Aigües Sabadell o altres funcions. Podeu obtenir més informació sobre el tractament que Aigües Sabadell realitza de les dades personals obtingudes a través de galetes en la Política de Cookies.

 

4.- ¿Quines dades personals tractem de vostè, per a què les tractem, i per quin motiu?

 

ATENCIÓ DE CONSULTES O PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL LLOC WEB

TIPOLOGÍA DE DADES

FINALITATS

LEGITIMACIÓ

Tractem les següents dades personals:

 • Dades identificatives (nom i cognoms i / o DNI),
 • Dades de contacte (direcció de correu electrònic)
 • Motiu de la consulta i/o alta del servei

Tractament de dades a efectes d'atendre la seva consulta o servei sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres. Per exemple, al donar-se d’alta en l’“Àrea de Clients”, al sol·licitar cita prèvia o activar el servei d’alertes SMS.

 

 

 

 

El tractament de les seves dades personals relacionat amb el manteniment de la seva relació amb Aigües Sabadell com a persona que remet una sol·licitud d'informació o de servei està legitimat al resultar necessari per donar compliment a les obligacions contractuals o pre-contractuals establertes en l'Avís legal del Lloc Web.

 

PRESTAR-LI EL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

TIPOLOGIA DE DADES

FINALITATS

LEGITIMACIÓ

Tractem les següents dades personals:

 • Nom, cognoms
 • DNI
 • Edat
 • Número de targeta de crèdit / Compte Bancària
 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Direcció postal
 • Consum
 • Facturació
 • Queixes, en el seu caso.

En qualsevol cas, durant la vigència d'aquest contracte de subministrament, Aigües Sabadell podrà tractar altres dades que resultin necessaris per al compliment de les seves obligacions contractuals amb els seus abonats, en particular quan hagin estat voluntàriament facilitades per aquests.

 

Les seves dades de caràcter personal els tractarem per a la celebració, gestió, control i compliment del contracte de subministrament d'aigua. Per exemple, altes i baixes com abonat, canvis de nom, de compte, de tipus d'ús, cobrament de rebuts amb targeta a l'oficina / per telèfon, i petició de pressupost), per a realitzar lectures de comptadors, emetre i cobrar factures, informar-li sobre el seu consum, enviar alertes sobre el servei, gestionar les queixes relatives al servei, etc.

 

 

 

El tractament de les seves dades personals relacionat amb la celebració, gestió, control i compliment del contracte de subministrament d'aigua està legitimat al resultar necessari per a complir les obligacions contractuals establertes en el Contracte de Subministrament d'Aigua subscrit entre vostè i Aigües Sabadell.

 

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

TIPOLOGIA DE DADES

FINALITATS

LEGITIMACIÓ

Tractem les següents dades personals:

 • Dades identificatives (nom i cognoms),
 • Dades de contacte (adreça de correu electrònic)

 

Aigües Sabadell podrà enviar-li publicitat de productes i serveis idèntics o similars als que són objecte d'aquest contracte de subministrament d'aigua, per qualsevol mitjà de comunicació inclòs l'electrònic.

El tractament de les seves dades personals relacionat amb l'enviament de comunicacions comercials està legitimat per l'interès legítim d'Aigües Sabadell reconegut per la normativa de protecció de dades personals.  

Vostè podrà oposar-se, ara i en qualsevol moment, a rebre aquesta publicitat sol·licitant-ho al nostre Delegat de Protecció de Dades, en les adreces de contacte postal i electrònica abans indicades.

 

ENVIAMENT D’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

TIPOLOGIA DE DADES

FINALITATS

LEGITIMACIÓ

Tractem les següents dades personals:

 • Dades identificatives (nom i cognoms),
 • Dades de contacte (adreça de correu electrònic)

No obstant això, Aigües de Sabadell no tractarà dades identificatives vinculats seves respostes indicades en aquestes enquestes.

 

Aigües Sabadell podrà enviar enquestes de satisfacció relatives a la prestació del servei de subministrament d'aigua.

El tractament de les seves dades personals relacionat amb l'enviament d'enquestes de satisfacció està legitimat per l'interès legítim d'Aigües Sabadell a verificar la qualitat del servei que li està oferint. 

Vostè podrà oposar-se, ara i en qualsevol moment, a rebre aquestes enquestes sol·licitant-ho al nostre Delegat de Protecció de Dades, en les adreces de contacte postal i electrònica abans indicades.

 

COMPLIMENT D'OBLIGACIONS LEGALS

TIPOLOGIA DE DADES

FINALITATS

LEGITIMACIÓ

Tractem les següents dades personals:

 • Nom, cognoms
 • DNI
 • Edat
 • Número de targeta de crèdit / Compte Bancària
 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Direcció postal
 • Consum
 • Facturació
 • Condició com a col·lectiu vulnerable.

En qualsevol cas, durant la vigència d'aquest contracte de subministrament, Aigües Sabadell podrà tractar altres dades que resultin necessàries per al compliment de les seves obligacions contractuals amb els seus abonats, en particular quan hagin estat voluntàriament facilitades per aquests.

 

Tractem les seves dades personals per a complir les nostres obligacions legals relatives al servei de subministrament d'aigua i altres que siguin aplicables. Per exemple, la gestió de bonificacions socials en cas de trobar-se en un col·lectiu considerat vulnerable per la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

El tractament de les seves dades personals és necessari per complir amb les nostres obligacions legals com a empresa farmacèutica.

 

5.- Caràcter necessari de les dades sol·licitades

 

Les dades que en el Lloc Web o qualsevol formulari facilitat per Aigües Sabadell apareguin marcats amb una estrella (*), seran necessaris per complir amb la finalitat establerta. Per tant, si l'usuari i / o abonat no els facilités, no podrem atendre la seva sol·licitud.

 

6.- Decisions automatitzades

 

Aigües Sabadell no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

 

7.- Quan i per quin motiu podem facilitar les seves dades a tercers?

 

Les seves dades personals podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

 

 • A les empreses del Grup Agbar del que Aigües Sabadell forma part i que presten serveis de subministrament d'aigua i sanejament, amb l'objectiu d'establir mecanismes de prevenció del frau. Així com, per al tractament uniforme de les dades dels clients del Grup Agbar, tot això amb subjecció de les empreses del Grup Agbar als contractes de confidencialitat i tractament de dades previstes per la normativa vigent, basant-se en l'interès legítim d'Aigües Sabadell o per donar compliment a les obligacions contractuals establertes en el Contracte de Subministrament d'Aigua subscrit entre vostè i Aigües Sabadell.

 

 • A les Administracions Públiques. Per al compliment de les obligacions legals a les que Aigües Sabadell està subjecta per la seva activitat o per donar compliment a les obligacions contractuals establertes en el Contracte de Subministrament d'Aigua subscrit entre vostè i Aigües Sabadell.

 

 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades del present contracte de subministrament d'aigua, així com per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament vostè participi.

 

 • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Aigües Sabadell hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Aigües Sabadell té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

 

Si en el futur Aigües de Sabadell realitzés altres cessions de dades personals, l'informarà oportunament i sol·licitarà el seu consentiment en cas de ser necessari.

 

8.- Realitzem transferències internacionals de dades?

 

Aigües Sabadell té contractats els serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països"). Aquests proveïdors han subscrit amb Aigües Sabadell els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors ubicats a tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

 

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades en el punt 1 de la present Política.

 

9.- Durant quant de temps guardarem les seves dades?

 

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb Aigües Sabadell i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

10.- Quins són els seus drets?

 

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les següents adreces:

 

 • Direcció postal: Carrer Concepció 20, 08202 de Sabadell.

 

 

Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

 

 • Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

 

 • Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.