Protecció de dades

Protecció de dades

groupid: 9610540, currentGroupId: 9610540
 • Política de privacitat

  Última actualtizació: abril 2022
  De conformitat amb la normativa aplicable de protecció de dades, aquesta Política de privacitat està destinada a ajudar a entendre quines dades recopila COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA i com les tracta.

  1.- ¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
  El responsable és COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA (En endavant, "Aigües Sabadell") amb domicili al carrer Concepció 20, 08202 de Sabadell.

  2.- ¿Qui és el Delegat de  protecció de dades?
  És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pot vostè contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça postal d'Aigües Sabadell o a l'adreça electrònica lpd@cassa.es

  3.- Com hem obtingut les seves dades de caràcter personal?
  Les seves dades de caràcter personal han estat facilitades per Ajuntament on vostè té residència, ja que Aigües Sabadell actua en qualitat de concessionària de dit Ajuntament per a la prestació de servei d'aigua a la localitat on vostè té residència a la qual s'ha de fer arribar el subministrament d'aigua. Així mateix, també tractem les dades personals que les persones interessades ens proporcionen al subscriure el contracte de subministrament d'aigua, així com aquells altres que ens proporcionin durant el temps en què Aigües Sabadell presti el servei de subministrament d'aigua a dits interessats. Així com aquells que vostè ens faciliti a través dels diferents canals que Aigües Sabadell posa a la seva disposició per exemple, els nostres llocs web o aplicacions. Així mateix, quan visita el lloc web d'Aigües Sabadell s'utilitzen diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per identificar el vostre navegador o dispositiu. Aigües Sabadell també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan interacciona amb serveis oferts per Aigües Sabadell o altres funcions. Podeu obtenir més informació sobre el tractament que Aigües Sabadell realitza de les dades personals obtingudes a través de galetes en la Política de Cookies.

  4.- ¿Quines dades personals tractem de vostè, per a què les tractem, i per quin motiu?
  ATENCIÓ DE CONSULTES O PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL LLOC WEB TIPOLOGÍA DE DADES FINALITATS LEGITIMACIÓ
  Tractem les següents dades personals:
  Dades identificatives (nom i cognoms i / o DNI),
  Dades de contacte (direcció de correu electrònic)
  Motiu de la consulta i/o alta del servei

  Tractament de dades a efectes d'atendre la seva consulta o servei sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres. Per exemple, al donar-se d’alta en l’“Àrea de Clients”, al sol·licitar cita prèvia o activar el servei d’alertes SMS. El tractament de les seves dades personals relacionat amb el manteniment de la seva relació amb Aigües Sabadell com a persona que remet una sol·licitud d'informació o de servei està legitimat al resultar necessari per donar compliment a les obligacions contractuals o pre-contractuals establertes en l'Avís legal del Lloc Web.

  PRESTAR-LI EL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA TIPOLOGIA DE DADES FINALITATS LEGITIMACIÓ
  Tractem les següents dades personals:
  Nom, cognoms
  DNI
  Edat
  Número de targeta de crèdit / Compte Bancària
  Correu electrònic
  Telèfon
  Direcció postal
  Consum
  Facturació
  Queixes, en el seu cas.

  En qualsevol cas, durant la vigència d'aquest contracte de subministrament, Aigües Sabadell podrà tractar altres dades que resultin necessaris per al compliment de les seves obligacions contractuals amb els seus abonats, en particular quan hagin estat voluntàriament facilitades per aquests. Les seves dades de caràcter personal els tractarem per a la celebració, gestió, control i compliment del contracte de subministrament d'aigua. Per exemple, altes i baixes com abonat, canvis de nom, de compte, de tipus d'ús, cobrament de rebuts amb targeta a l'oficina / per telèfon, i petició de pressupost), per a realitzar lectures de comptadors, emetre i cobrar factures, informar-li sobre el seu consum, enviar alertes sobre el servei, gestionar les queixes relatives al servei, etc. El tractament de les seves dades personals relacionat amb la celebració, gestió, control i compliment del contracte de subministrament d'aigua està legitimat al resultar necessari per a complir les obligacions contractuals establertes en el Contracte de Subministrament d'Aigua subscrit entre vostè i Aigües Sabadell.

  ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS TIPOLOGIA DE DADES FINALITATS LEGITIMACIÓ
  Tractem les següents dades personals:
  ades identificatives (nom i cognoms),
  Dades de contacte (adreça de correu electrònic)

  Aigües Sabadell podrà enviar-li publicitat de productes i serveis idèntics o similars als que són objecte d'aquest contracte de subministrament d'aigua, per qualsevol mitjà de comunicació inclòs l'electrònic. El tractament de les seves dades personals relacionat amb l'enviament de comunicacions comercials està legitimat per l'interès legítim d'Aigües Sabadell reconegut per la normativa de protecció de dades personals.   Vostè podrà oposar-se, ara i en qualsevol moment, a rebre aquesta publicitat sol·licitant-ho al nostre Delegat de Protecció de Dades, en les adreces de contacte postal i electrònica abans indicades.

  ENVIAMENT D’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ TIPOLOGIA DE DADES FINALITATS LEGITIMACIÓ
  Tractem les següents dades personals:
  Dades identificatives (nom i cognoms),
  Dades de contacte (adreça de correu electrònic)

  No obstant això, Aigües de Sabadell no tractarà dades identificatives vinculats seves respostes indicades en aquestes enquestes. Aigües Sabadell podrà enviar enquestes de satisfacció relatives a la prestació del servei de subministrament d'aigua. El tractament de les seves dades personals relacionat amb l'enviament d'enquestes de satisfacció està legitimat per l'interès legítim d'Aigües Sabadell a verificar la qualitat del servei que li està oferint.  Vostè podrà oposar-se, ara i en qualsevol moment, a rebre aquestes enquestes sol·licitant-ho al nostre Delegat de Protecció de Dades, en les adreces de contacte postal i electrònica abans indicades.

  COMPLIMENT D'OBLIGACIONS LEGALS TIPOLOGIA DE DADES FINALITATS LEGITIMACIÓ
  Tractem les següents dades personals:
  Nom, cognoms
  DNI
  Edat
  Número de targeta de crèdit / Compte Bancària
  Correu electrònic
  Telèfon
  Direcció postal
  Consum
  Facturació
  Condició com a col·lectiu vulnerable.

  En qualsevol cas, durant la vigència d'aquest contracte de subministrament, Aigües Sabadell podrà tractar altres dades que resultin necessàries per al compliment de les seves obligacions contractuals amb els seus abonats, en particular quan hagin estat voluntàriament facilitades per aquests. Tractem les seves dades personals per a complir les nostres obligacions legals relatives al servei de subministrament d'aigua i altres que siguin aplicables. Per exemple, la gestió de bonificacions socials en cas de trobar-se en un col·lectiu considerat vulnerable per la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. El tractament de les seves dades personals és necessari per complir amb les nostres obligacions legals com a empresa farmacèutica.

  5.- Caràcter necessari de les dades sol·licitades
  Les dades que en el Lloc Web o qualsevol formulari facilitat per Aigües Sabadell apareguin marcats amb una estrella (*), seran necessaris per complir amb la finalitat establerta. Per tant, si l'usuari i / o abonat no els facilités, no podrem atendre la seva sol·licitud.

  6.- Decisions automatitzades
  Aigües Sabadell no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

  7.- Quan i per quin motiu podem facilitar les seves dades a tercers?
  Les seves dades personals podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen: A les empreses del Grup Agbar del que Aigües Sabadell forma part i que presten serveis de subministrament d'aigua i sanejament, amb l'objectiu d'establir mecanismes de prevenció del frau. Així com, per al tractament uniforme de les dades dels clients del Grup Agbar, tot això amb subjecció de les empreses del Grup Agbar als contractes de confidencialitat i tractament de dades previstes per la normativa vigent, basant-se en l'interès legítim d'Aigües Sabadell o per donar compliment a les obligacions contractuals establertes en el Contracte de Subministrament d'Aigua subscrit entre vostè i Aigües Sabadell. A les Administracions Públiques. Per al compliment de les obligacions legals a les que Aigües Sabadell està subjecta per la seva activitat o per donar compliment a les obligacions contractuals establertes en el Contracte de Subministrament d'Aigua subscrit entre vostè i Aigües Sabadell. Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades del present contracte de subministrament d'aigua, així com per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament vostè participi. Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Aigües Sabadell hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Aigües Sabadell té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat. Si en el futur Aigües de Sabadell realitzés altres cessions de dades personals, l'informarà oportunament i sol·licitarà el seu consentiment en cas de ser necessari.

  8.- Realitzem transferències internacionals de dades?
  Aigües Sabadell té contractats els serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països"). Aquests proveïdors han subscrit amb Aigües Sabadell els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors ubicats a tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades en el punt 1 de la present Política.

  9.- Durant quant de temps guardarem les seves dades?
  Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb Aigües Sabadell i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

  10.- Quins són els seus drets?
  Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les següents adreces:
  Direcció postal: Carrer Concepció 20, 08202 de Sabadell.
  Direcció electrònica: lpd@cassa.es 

  Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació: Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.
 • Política de videovigilància

  Aquesta política descriu el tractament que duu a terme CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U..(CASSA) de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància que es troben a les nostres instal·lacions.

  I.- ¿Qui és el responsable de les dades recollides?
  El responsable de les dades de caràcter personal és CASSA amb domicili social al carrer Concepció núm. 20 (08202) Sabadell. En cas que tingueu algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal, contacteu amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO sigla en anglès) a l’adreça lpd@cassa.es El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privadesa pel que fa als tractaments realitzats per CASSA, inclosos els relacionats amb la videovigilància.

  II.- ¿Per què utilitzem les vostres dades personals?
  Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següents, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions, i en particular: • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància son tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

  III.- ¿Quin tipus de dades personals tractem?
  Gravacions de vídeo. Mentre estigueu al camp d’enregistrament de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

  IV.- Legitimitat del tractament.
  Tractem les vostres dades personals segons l’interès legítim de CASSA en mantenir la seguretat de les seves instal·lacions, i la dels béns i les persones que s’hi trobin.

  V.- ¿Amb qui compartim les vostres dades?
  A les vostres dades podran accedir les empreses amb què tinguem subcontractats serveis de seguretat, així com serveis de manteniment tècnic de les nostres càmeres de videovigilància. No es comunicaran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (robatori, destrossa de material, agressió de persones, etc.), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància es posaran a disposició de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat i/o de jutges i tribunals competents.

  VI.- ¿Durant quant de temps conservem les vostres dades?
  Les dades recollides es suprimiran en un termini màxim de 30 dies (a comptar des del moment del registre). Excepcionalment, CASSA conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan hi hagi hagut un incident de seguretat o hi hagi indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori).

  VII.- Els vostres drets.
  La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:
  - Dret d’accés a les vostres dades i a obtenir-ne una còpia.
  - Dret de supressió o rectificació.
  - Dret a la limitació del tractament.
  - Dret d’oposició.
  - Dret a la portabilitat de les dades que heu facilitat.

  Si us plau, tingueu en compte que, encara que pugueu exercir qualsevol dels drets anteriors, les característiques especials del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament a la vostra petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància on es mostra automàticament l’hora d’entrada a les nostres instal·lacions. CASSA reconeix, a més, el vostre dret a presentar una queixa davant del DPO en cas que considereu que s’ha fet un tractament incorrecte de les vostres dades de caràcter personal. Aquesta queixa s’investigarà de manera confidencial i rebreu una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través d’aquests canals:
  • Dirigint una carta per correu postal a l’adreça del carrer Concepció núm. 20 (08202) Sabadell.
  • A través del correu electrònic lpd@cassa.es

  En tot cas, com a persones afectades o interessades, podeu presentar les reclamacions que considereu oportunes davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es/es)