Equitat

Equidad

Fomentem la igualtat

Creiem en la igualtat, la conciliació i la diversitat. En aquest sentit, disposem d'un Pla d'Igualtat i d'un protocol anti-assetjament.

El Pla d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per tal d'assolir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe (art. 46 LOIEMH).

Aigües Sabadell ha assumit el compromís d'establir i desenvolupar polítiques que incloguin la perspectiva de gènere i les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, així com fomentar i impulsar mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de recursos humans. Tot això d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El nostre Pla d'Igualtat té com a objectius:

  • Potenciar el nivell formatiu de les dones amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'ocupació i el seu desenvolupament professional.
  • Promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores.
  • Eliminar tota forma de discriminació directa o indirecta, per raó de sexe, que pugui haver-hi en l'empresa, en particular, les derivades de la maternitat, les càrregues familiars i l'estat civil.

En paral·lel, Aigües Sabadell compta amb un protocol intern anti-assetjament, que serveix per prevenir i evitar situacions d'assetjament a l'empresa, a través de la informació, tal com defineix el procediment d'actuació davant d'una denúncia d'assetjament.