Reciclatge

Reutilització

Reutilització i regeneració

L’aigua procedent de les depuradores, un cop tractada, esdevé un nou recurs hídric que cada cop més serà de vital importància per mitigar les conseqüències del canvi climàtic. A Sabadell, se’n destina una part a usos que no necessiten qualitat d’aigua potable, com el reg de parcs i jardins, la neteja de carrers i alguns usos industrials. Amb la posada en funcionament del tractament de depuració per membranes a l’EDAR de Riu-sec, també es va incorporar l’ús d’aigua regenerada per a la descàrrega de sanitaris de tot el sector comercial i industrial del polígon de Sant Pau de Riu-sec, una actuació emblemàtica que a data d’avui és única a Catalunya. En el mateix polígon també es disposa d’un sistema de càrrega de camions cisterna que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, per subministrar aigua regenerada a tots els clients que contractin aquest servei.

Aigües Sabadell, a més de ser experta en el tractament i reutilització d’aigües depurades, aprofita també d’una manera òptima les aigües freàtiques que representen recursos propis. La utilització integrada d’ambdues aigües, d’una banda preserva les reserves d’aigua potable i de l’altra permet disposar d’un recurs independent del convencional.

L’Ajuntament i Aigües Sabadell gestionen els 33 km de xarxa d’aigua per a usos no potables de la ciutat, aportant un volum de més de 150.000 m3 d’aigua anuals.

Dispensador d'aigua regenerada
La depuradora del Riu Sec incorpora un dispensador d'aigua no potable per a clients i clientes autoritzats, que poden destinar aquest recurs per a usos que no requereixen aigua potable.

Doble xarxa al polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu Sec
El polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu Sec, també conegut com a Via Sabadell, disposa de doble xarxa d'aigua -potable i regenerada-, una experiència única i pionera a Catalunya. Els comerços i indústries del polígon fan servir aigua no potable per a usos alternatius (cisternes dels lavabos o processos industrials, entre d'altres).